Μεμονωμένος Σταθμός Αναφοράς RTK

Η υπηρεσία Μεμονωμένου Σταθμού Αναφοράς RTK υποστηρίζει διορθώσεις υψηλής αξιοπιστίας και ακρίβειας από ένα μεμονωμένο σταθμό αναφοράς του SmartNet

Η υπηρεσία διορθώσεων Μεμονωμένου Σταθμού Αναφοράς RTK παρέχει διορθώσεις σε πραγματικό χρόνο από τον πλησιέστερο σταθμό αναφοράς SmartNet για τη θέση του rover.
Ακρίβεια μέτρησης έως 2 cm οριζοντιογραφικά και 4 cm υψομετρικά μπορεί να επιτευχθεί με με γεωδατικούς διπλόσυχνους δέκτες.
Τα δεδομένα διορθώσεων παρέχονται σε τυποποιημένα φορμάτ (RTCM) ο ρυθμός ανανέωσης είναι 1 second.

 

Εγγραφή Επικοινωνία