Διαφορετικές τεχνικές

Η προηγούμενη ενότητα επικεντρώθηκε στα οικονομικά πλεονεκτήματα της χρήσης ενός δικτύου RTK ως εναλλακτική λύση αντί της εγκατάστασης μεμονωμένου σταθμού αναφοράς.

Η ενότητα αυτή εστιάζει στην αξιολόγηση τριών διαφορετικών τεχνικών του Δικτύου RTK, MAX, i-MAX και VRS. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών των τεχνικών και ως εκ τούτου επιτυγχάνονται λύσεις RTK διαφορετικής ποιότητας.

Στην προηγούμενη ενότητα περιγράψαμε τον ρόλο ενός εξυπηρετητή Δικτόυ RTK - για τη συλλογή δορυφορικών παρατηρήσεων από πολλούς σταθμούς αναφοράς και την αποστολή των διορθώσεων RTK στο rover (Εικ. 1).

 

Figure 1: The role of the Network RTK Server

Εικόνα 1: Ο ρόλος του εξυπηρετητή του Δικτύου RTK

 

Ένας πάροχος υπηρεσιών του δικτύου RTK , ο οποίος πωλεί συνδρομές στους χρήστες, διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή του δικτύου RTK.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών επιλέγει την τεχνική του Δικτύου RTK που θα χρησιμοποιήσει ο εξυπηρετητής. Ως εκ τούτου, η επιλογή αυτή θα επηρεάσει καθοριστικά την ποιότητα της λύσης RTK που μπορεί να επιτευχθεί στο rover.

Αυτή η ενότητα προσδιορίζει την MAX (βασισμένη στο μόνο πρότυπο για το δίκτυο RTK, RTCM V3.1.

Master Auxiliary Concept - MAC) ως την καλύτερη τεχνική του Δικτύου RTK που διατίθεται στην αγορά σήμερα και επεξηγεί γιατί ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει MAX διορθώσεις από τον πάροχο της υπηρεσίας δικτύου RTK.

Στην επόμενη ενότητα θα αναλυθούν τα πραγματικά δεδομένα για να αποδειχθεί ότι με το συνδυασμό MAX και SmartRTK ο χρήστης έχει την καλύτερη λύση RTK που διατίθεται στην αγορά.